மயில் – Peacock

மயில் – Peacocks – The words மஞ்ஞை, தோகை and பீலி  are also used for peacocks. பீலி is also used for peacock feathers.

To see all the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

அகநானூறு  (பீலி) – 35
அகநானூறு (மயில்) – 69, 82, 145, 198, 281, 334, 352, 358, 378, 392
ஐங்குறுநூறு  (மயில்) – 8, 250, 258, 291, 292
ஐங்குறுநூறு (தோகை) – 293, 294, 297, 300
ஐங்குறுநூறு (மஞ்ஞை) – 295, 296, 298, 299, 371, 413, 492
நற்றிணை  (மயில்) – 301
குறுந்தொகை (மஞ்ஞை) – 38, 105, 194, 251, 391
குறுந்தொகை (பீலி) – 110, 244, 264
குறுந்தொகை (மயில்) – 183, 184, 225, 244, 249
குறுந்தொகை  (தோகை)  – 26, 347
நற்றிணை  (மயில்) – 13, 115, 222, 248, 265, 301, 305
நற்றிணை (மஞ்ஞை)257, 264, 276, 288
நற்றிணை (தோகை) – 396
நற்றிணை (பீலி) 177, 262, 288, 357

 

Advertisements
%d bloggers like this: