பூழ் – காடை

பூழ் – காடை- Quail – possibly, the blue breasted quail. The University of Madras Lexicon defines it either the partridge or the quail.  It is mentioned as பூழ், குறும்பூழ் and  செம்பூழ். Akananuru 63 has the description of the red poozh with a black garland like band around the neck – கருந்தாள் மிடற்ற செம்பூழ்ச் சேவல்

To see all the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

புறநானூறு  – 214
குறுந்தொகை  – 68, 389
ஐங்குறுநூறு  – 469
அகநானூறு  – 63
கலித்தொகை  – 95

 

%d bloggers like this: