பருந்து – Kite

பருந்து – Kite
பாறு is another word for பருந்து. There are a few references in Akanānuru to this bird, with this word.  However, it could also be hawk, vulture or falcon.

To see all the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

குறுந்தொகை  – 283
நற்றிணை 141
அகநானூறு  – 21, 97
பதிற்றுப்பத்து  30 

 

%d bloggers like this: