நீர்க்காக்கை, கடல் காக்கை – Cormorant

நீர்க்காக்கை, கடல் காக்கை – Cormorant

To see all the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

 

நற்றிணை 272
அகநானூறு  – 170

 

Advertisements
%d bloggers like this: