தூக்கணாங்குருவி – Weaver Bird

தூக்கணாங்குருவி – Weaver bird

To see the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

 

குறுந்தொகை – 374

நற்றிணை – 366

புறநானூறு 225

%d bloggers like this: