சிறுவெண் காக்கை – Sea Gull

சிறுவெண் காக்கை   – Sea gull

 

To see the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

Akanānūru – 170 

Ainkurunūru –  162 – 170

Kurunthokai – 246, 313, 334

Natrinai –  31, 231, 345, 358

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: