சிரல் – Kingfisher

சிரல், மணிச்சிரல் – Kingfisher

To see the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

Akanānūru 106, 286, 324

Ainkurunūru – 447

Sirupānātruppadai –  181

 Natrinai –  61, 169

 Pathitruppathu –  42

 Perumpānātruppadai – 313

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: