குருவி, குரீஇ – Sparrow

குருவி – குரீஇ – House-dwelling sparrows – மனையுறை குரீஇ (Kurunthokai 46), உள்ளூர்க் குரீஇத் (Kurunthokai 85) .  However, the word is also used to refer to birds in general (Ainkurunuru 295).

To see the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

குறுந்தொகை  – 46, 72, 85, 374
ஐங்குறுநூறு  – 295
நற்றிணை  – 58, 181, 231, 366
அகநானூறு  – 303, 388
புறநானூறு – 19, 318

 

Advertisements
%d bloggers like this: