காக்கை – Crow

காக்கை – காக்கா – Common House Crow

Please go to my site http://sangamtranslationsbyvaidehi.com for the poems – Vaidehi Herbert

 

Anthologies

Ainkurunūru – – 314, 391

Akanānūru –  313, 319, 327

Kalithokai –

Kurunthokai – 210

Natrinai – 258, 281, 343, 367

Paripādal –  20

Pathitruppathu –  30

Puranānūru –  238, 342, 362

Long Songs

Porunarātruppadai – 184

 

Advertisements
%d bloggers like this: